fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/

За нас

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България е национална неправителствена организация, обединяваща професионалисти, работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда. НАРУ има представители във всички региони на страната и осъществява обществено полезна дейност свързана с доброволчество, изследвания , проучвания, застъпничество и закрила на всички деца независимо от тяхните потребности.

Мисия

Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.

За реализирането на тази мисия ние си поставихме цели и дейности зад които се обединиха всички наши членове от цяла България.

Асоциацията има следните цели

1. Да допринесе за утвърждаване на професията на ресурсните учители и другите специалисти в сферата на ресурсното подпомагане в обществото, като значим компонент за интеграцията и приобщаването на децата и учениците.
2. Да създаде и утвърди професионален стандарт в сферата на ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, свързани с промените в нормативната уредба .
3. Да приеме етичен стандарт за работещите в сферата на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.
4. Да постигне представителност на сектора на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции.
5. Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора.
6. Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаеща сектора, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията.
И др.......

Контакти

За повече информация или за да направите дарение посетете:

www.narubg.org

ФОТО ГАЛЕРИЯ