fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

За нас

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Ключов фактор за социалната интеграция е достъпът до качествено образование и качествени социални и здравни услуги. Ефективната работа с училища, учители, деца и техните семейства ще доведе до създаването на ново поколение роми с по-високо ниво на образование, което ще отвори нови възможности за работни места и по-добро качество на живот. Повишаване качеството на социалните и здравните услуги ще спомогне за преодоляване на лошото здравословно състояние и ниския социален статус в някои групи на ромската общност.

Мисията на фондация „Светът на Мария“ е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

В момента Център „Амалипе” работи по над 12 проекта в областта на образованието, здравеопазването, предоставяне на социални услуги и подкрепа, финансирани от Европейската комисия, Институт "Отворено общество, Ромския образователен фонд, Министерство на здравеопазването и други. Център "Амалипе" работи с мрежа от над 250 училища в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите. Съществена част от тази дейност е овластяване на ромските родители да участват активно в училищния живот и превръщане на училището в център на общността.

За преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора „Амалипе“ развива мрежа от младежки доброволчески клубове. В тях участват ученици и студенти от различен етнически произход, които организират множество кампании за толерантност, обучения на връстници, дискусии в училищата и др. През 2016 г. те достигнахадо над 8 000 младежи.

Основните целеви групи са ученици и младежи роми и нероми, които успешно общуват и обменят своите идеи и таланти.

Средствата, събрани от Коледния базар ще се вложат в различни училищни дейности: за награди за изявени ученици, за осигуряване на необходимите материали и спортни пособия за извънкласни занимания с децата, за екскурзия на децата. Всяко училище взима решение за изразходването на средствата, като съгласуват предложенията с учениците от ученическите съвети.

Контакти

За повече информация или за да направите дарение посетете:

www.amalipe.com

ФОТО ГАЛЕРИЯ